Σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), υλοποιήσαμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Novelog με χρηματοδότηση από το Horizon 2020.

Το έργο είχε ως στόχο να καταγράψει και να βελτιώσει τις κινήσεις εμπορευμάτων, φορτώσεων, εκφορτώσεων και τη διαχείριση προσωρινής στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας για να αποσυμφορηθεί το κέντρο και να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας με τις εταιρίες μεταφορών (logistics).

Στο πλαίσιο αυτού του έργου η πόλη της Αθήνας διαβουλεύτηκε με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες προκειμένου να εκπονηθεί σχέδιο δράσης καλύτερης διαχείρισης της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο NOVELOG επικεντρώθηκε στην απόκτηση της γνώσης και της κατανόησης της διανομής εμπορευμάτων, παρέχοντας καθοδήγηση για την εφαρμογή αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών και μέτρων. Η καθοδήγηση αυτή θα στηρίξει την επιλογή των βέλτιστων και εφαρμόσιμων λύσεων για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές και θα διευκολύνει τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων φορέων, τις δοκιμές πεδίου και την εφαρμογή των βέλτιστων επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι στόχοι καθορίστηκαν ως εξής:

  • Να κατανοηθούν, να αξιολογηθούν και να καταγραφούν οι τρέχουσες ανάγκες και τάσεις στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές, αποκαλύπτοντας τους λόγους για τις αποτυχίες σε αστικές εφαρμογές logistics και να εντοπίσει τους παράγοντες-κλειδιά που επηρεάζουν την ανάπτυξη μελλοντικών βιώσιμων σεναρίων.
  • Να προσδιορισθούν βέλτιστες πολιτικές και μέτρα, με βάση τον τύπο και τους στόχους της πόλης, να συνδεθούν με προσαρμοσμένα επιχειρηματικά μοντέλα και να ελεγχθεί η λειτουργία τους.
  • Να αναπτυχθεί ένα σπονδυλωτό, ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιολόγησης για την εφοδιαστική αλυσίδα στην πόλη, που θα απεικονίζει την πολυπλοκότητα του κύκλου ζωής των συστημάτων UFT και να εφαρμοσθεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των μέτρων.
  • Να ενσωματωθούν οι πιο σχετικές πολιτικές και μέτρα στον αστικό σχεδιασμό και το σχέδιο αειφόρου αστικής διαχείρισης, σε τοπικό επίπεδο, για να διευκολυνθεί και να καθοδηγήσει τη συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων για τη βελτίωση στη χάραξη πολιτικής.
  • Να δοκιμασθούν σε πραγματικές συνθήκες, να υλοποιηθούν και να επικυρωθούν όλα τα παραπάνω, σε επιλεγμένες πόλεις της ΕΕ και να επιδειχθεί η εφαρμοσιμότητα και η βιωσιμότητα των εργαλείων, καθώς και να διασφαλισθεί η συνέχεια των πλεονεκτημάτων από τη δημιουργία και τη θέσπιση στρατηγικών πάνω στην αστική εφοδιαστική αλυσίδα.

Το έργο είχε χρονική διάρκεια 3 χρόνια και ολοκληρώθηκε  τον Μάιο του 2018.

Προϋπολογισμός έργου: 4.413.842,00 €

Προϋπολογισμός ΕΑΤΑ Α.Ε.: 31.531,25 €

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου:
novelog.eu

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No636626.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the NOVELOG project and in no way reflects the views of the European Union.