Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία στο πλαίσιο της πράξης: Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού “Αθήνα” στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» της ενταγμένης Πράξης «Ανάπτυξη και αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων και ψηφιακού περιεχομένου για την προώθηση του προορισμού ˝Αθήνα„ στο πλαίσιο της Έξυπνης Πόλης» του Π.Ε.Π. “ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020” (ΚΩΔ. ΜΙS 5032728)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 16.00
Προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων : έως Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 17.00

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος – Τμήμα Προμηθειών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος – Τμήμα Προμηθειών (Administrative Staff - Supply & Procurement) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και την 31-12-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος επικοινωνίας (Communication officer)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) Στέλεχος επικοινωνίας (Communication officer), στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου “Curing the Limbo” - «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις- Από την απάθεια στoν ενεργό πολίτη: Ενδυνάμωση των προσφύγων και των μεταναστών σε κατάσταση αβεβαιότητας για την πυροδότηση της οικονομικά προσιτής στέγασης» του Προγράμματος Urban Innovative Actions.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα επτά (17) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα επτά (17) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα» της ενταγμένης Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034507 στο Ε.Π. “Αττική 2014-2020”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 16.00
Προθεσμία υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων : έως Τρίτη 9 Απριλίου 2019 και ώρα 17.00

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με ένα (1) Διοικητικό Στέλεχος (Administrative Staff), δύo (2) Υπεύθυνους Διαμερισμάτων (Accommodation Supervisors) και ένα (1) Διερμηνέα (Interpreter) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων έως και την 31-12-2019, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο» από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, λογισμικού, υπηρεσιών εγκατάστασης των υπολογιστών και των περιφερειακών στο ενδεδειγμένο δίκτυο καθώς και του περιγραφόμενου λογισμικού στο σύνολο των υπολογιστών» στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα», της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ 5034507


Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 16:00
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής διευκρινίσεων: Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 και ώρα 17.00
Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ - 71686

Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής, για τη προμήθεια και εκτύπωση επικοινωνιακού υλικού στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού. Το αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί το Υποέργο 2 της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια» με κωδικό MIS 5034507. (αρ. συστ ΕΣΗΔΗΣ: 71686)

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Τεύχος διακήρυξης διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. συστ: 71434) με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής και προϋπολογισμού τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα ευρώ (370.060,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (458.874,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με αντικείμενο «Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης» στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και B2C κανάλια».

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00

Tεύχος διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού

Tεύχος διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο:
«Υπηρεσίες Συμβούλου Νομικής Υποστήριξης στο πλαίσιο της Πράξης “Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από Β2Β και Β2C” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020 με Κωδικό ΟΠΣ 5034507».

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00


Παράρτημα Β:
Παράρτημα Γ:
Παράρτημα Δ:
Παράρτημα Ε :

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριάντα ενός (31) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριάντα ενός (31) συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα» της ενταγμένης Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034507 στο Ε.Π. “Αττική 2014-2020”.