Το έργο με τίτλο Empowering Young Disadvantaged Individuals to Trigger Change in their Communities - You.Change.Com είχε ως σκοπό την ενδυνάμωση νέων ατόμων ηλικίας 18-30 ετών ώστε να αναλάβουν τοπικές πρωτοβουλίες και να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο (ως πρότυπα – Community Angels) στις γειτονιές τους.

Το έργο στόχευσε στην ενίσχυση των δεσμών της γειτονιάς και την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά. Άμεσοι ωφελούμενοι του έργου ήταν νέοι που ανήκουν στην ομάδα NEETs, δηλαδή νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Στο πλαίσιο του έργου, η ομάδα των νέων κέρδισε ικανότητες και δεξιότητες μέσα από ένα δυναμικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που τους έδωσε τη δυνατότητα να υλοποιήσουν τοπικές παρεμβάσεις, λειτουργώντας ως πρότυπα προς μίμηση για άλλους νέους της τοπικής κοινότητας τους και επηρεάζοντας τους θετικά ώστε να ενεργήσουν και αυτοί με παρόμοιο τρόπο δίνοντας λύσεις σε τοπικά προβλήματα.

Ουσιαστικοί παράμετροι του έργου αποτέλεσαν οι τοπικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν  από τις ομάδες νέων, παρεμβάσεις δομημένες, με αναπτυξιακή προοπτική, μικρής κλίμακας, μέσω της χρήσης αναξιοποίητων χώρων και κτηρίων της περιοχής. Δημιουργήθηκαν τρεις ομάδες νέων (των 15 ατόμων) - μία σε κάθε χώρα - οι οποίες αφού ολοκληρώσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 40 ωρών σχεδιασμένο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τους, κλήθηκαν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις είχαν λάβει (επαγγελματικές και επιχειρησιακές δεξιότητες, αλλά και δεξιότητες υλοποίησης σχεδίων) για την υλοποίηση πρωτοβουλιών στην τοπική τους κοινότητα μέσα από την αξιοποίηση κενών χώρων με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός θετικού αντίκτυπου.

Το έργο εγκρίθηκε στο τέλος του 2016, έχει χρονική διάρκεια 2 χρόνια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018.

Προϋπολογισμός έργου: 42.000,00 €

Προϋπολογισμός ΕΑΤΑ Α.Ε.: 17.690,00 €

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου:
you-change-com.eu

This project has received funding from the European Union’s Erasmus+ under grant agreement No 2016-2-ES02-KA205-008220.

The sole responsibility for the content of this publication lies with the You.Change.Com project and in no way reflects the views of the European Union.